Berliner Kolloquium

Programm/Programme

 

 

Kurzberichte der letzten Jahre:

Kurzbericht zum 6. Berliner Kolloquium des FIW (2019)
Kurzbericht zum 5. Berliner Kolloquium des FIW (2015)
Kurzbericht zum 3. Berliner Kolloquium des FIW (2013)
Kurzbericht zum 2. Berliner Kolloquium des FIW (2012)
Kurzbericht zum 1. Berliner Kolloquium des FIW (2011)